Pojištění

Své klienty pojišťuji na poutní cesty u UNION POJIŠŤOVNY a. s. Pojišťuji klinty na tzv:

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Skládá se z následujícího.

-pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenční služby v zahraničí

-pojištění zavazadel, ztrátu dokladů a opožděné dodání zavazadel leteckou společností

-pojištění odpovědnosti za škodu (včetně nákladů na advokáta a nákladů na kauci)

-úrazové pojištění

-pojištění storna zájezdu

-pojištění nevydařené dovolené

-pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

-pojištění doprovodu

-pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

-pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného

-pojištění nákladů v případě nemoci dítěte

-pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

-pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

-pojištění opožděného nástupu na zájezd

REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Předmět
Reklamační řád spolu s Dalšími smluvními ujednáními pořadatele zájezdů (dále jen „CK“), které jsou nedílnou součástí
smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu (dále jen „smlouva“), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z
odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“)
v souladu se zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a zák.č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
2. Vady zájezdu
1. CK odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. NOZ za vady zájezdu.
2. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo
na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním
zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu a CK toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny
nepřizná.
3. Uplatňování a vyřizování reklamací
1. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně u CK, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce CK během
trvání zájezdu, dále na telef. čísle CK +420 777 21 21 75 nebo e-mailu CK info@ck-kucera.cz a to bez zbytečného
odkladu, nejdéle do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
2. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo
na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním
zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu a CK toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny
nepřizná.
3. Při řešení reklamace se doporučuje součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu
byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci CK, jakož i zástupci
dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. CK
doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.
4. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení.
Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace,
specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. CK zákazníkovi
doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření smlouvy zprostředkováno jinou CK nebo cestovní
agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující CK nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro účely
reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě.
5. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol, v němž musí být uvedeno,
kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení
zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci CK v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady
týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která
se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil
převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.
6. CK nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se CK se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako
by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
8. Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako
nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o ochraně
spotřebitele.
4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz
Dle nařízení směrnice evropského parlamentu a rady 2013/11/eu ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení
spotřebitelských sporů a o změně nařízení (es) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/es se účastníci pro alternativní řešení sporů
mezi spotřebitelem a obchodníkem (spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU) mohou obrátit na Platformu
uvedenou na internetu:
„Řešení sporů online“ - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
5. Společná a závěrečná ustanovení
1. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně
očekával, zajistí CK nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.
2. Nezjedná-li CK nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK mu
nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CK odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li
se okamžitá náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.
3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo zákazník
opatření z řádného důvodu odmítne, zajistí CK na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu popř. na jiné ujednané
místo. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí
zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, jdou tyto k tíži CK.
CK odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy. CK se odpovědnosti na náhradu škody, způsobené porušením
smluvních povinností zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinností dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli a též vzniklá v důsledku vyšší moci. Za vyšší
moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy,
které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci, např. extrémní klimatické jevy,
přírodní katastrofy, karanténa, válečný konflikt apod. vylučují povinnost CK plnit jakékoli nároky zákazníků v
důsledku nastalých okolností.
4. Jak je výslovně ujednáno ve smlouvě, umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení
náhrady škody, hradí cestovní kancelář škody vzniklé porušením povinností ze smlouvy o zájezdu jen do výše tohoto
omezení.
5. Právní vztahy, vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.
6. Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.2.2018

GDPR
Jaké údaje zpracováváme při návštěvě našich webových stránek?
Ať už jste náš zákazník, obchodní partner nebo osoba, která s námi nemá žádný
smluvní vztah, ale vstupujete na naše webové stránky, v této části naleznete
informace, co vše zaznamenáváme při návštěvě našich webových stránek.
Při vstupu na naše webové stránky www.eshop.ck-kucera.cz a www.ck-kucera.cz se
zaznamenávají údaje v rozsahu informace o regionu, ze kterého Vaše IP adresa
pochází, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte . Tyto údaje
sbíráme pouze pro nás za účelem průzkumu trhu, konkrétně ke statistickým účelům.
Údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek jsou tedy anonymní a
nelze je přiřadit k žádné konkrétní fyzické osobě. Pro výše popsané účely využívá
naše webová stránka soubory cookies, tedy malé textové soubory obsahující krátké
údaje, které mohou být při návštěvě naší webové stránky uloženy do Vašeho
prohlížeče. Konkrétně využíváme cookies služby Google Analytics , který používá
sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání
webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní
identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Používání souborů cookie lze nastavit
pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie
automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho
webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Další informace o fungování cookie společnosti Google najdete z


Informace

Nové zájezdy